Algemene werking

Het huurderssyndicaat is een ledenorganisatie. Lidgeld te betalen bij ons op kantoor of door storting op ons rekeningnummer, met vermelding van je naam en voornaam. Telefonisch wordt er geen advies verstrekt (behalve bij opvolging van uw dossier). Gelieve de huurovereenkomst en eventueel andere belangrijke stukken zoals briefwisseling, kostenafrekeningen, ... mee te brengen.

 

Doelgroep & werking

Huurders op de privé-markt en sociale huurmarkt, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare huurders.

Sleutelfiguren

  • Informatieverstrekking & juridisch advies aan huurders.
  • Individueel advies - hulp bij opmaak brieven - contact met diensten - info omtrent procedures ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring - info omtrent procedure voor vredegerecht
  • Belangenbehartiging van huurders op de private en sociale huurmarkt
  • Vorming aan sleutelfiguren
  • Geen info inzake handelshuur

 

Aanmeldingswijze

Eerste maal persoonlijk tijdens de spreekuren of na afspraak, nadien eventuele opvolging per telefoon of via mail