Betaalbaar wonen. Actie.

[ Toon Machiels ]

Marino Keulen, Mieke Vogels, Veerle Heeren en Herman Reynders werden in Hasselt danig op de rooster gelegd. En wel door 150 zeer gemotiveerde deelnemers aan het debat “Waar kan een arme nog wonen ?”. Het Huurderssyndicaat Limburg organiseerde deze debatavond op 21 april , samen met een aantal partners, waaronder de Limburgse verenigingen waar armen het woord nemen.

Anke Hintjes rotst al een jaar het Vlaamse land af op zoek naar 15.000 handtekeningen. Daarmee kan ze een verzoekschrift neerleggen bij het Vlaams Parlement om een vraag vanuit de bevolking te stellen. Die vraag luidt:”Wanneer zal Vlaanderen 70.000 nieuwe sociale woningen klaar hebben ?”. Dat is nl. het aantal gezinnen op de wachtlijsten in de sociale huur.

Ze vond in VormingPlus in Limburg een actieve medestander. Ze nodigden iedereen die in Limburg iets met huisvesting te maken had uit voor een platform. Vanaf dan komt het Huurderssyndicaat op de proppen: VormingPlus had immers niet genoeg kennis in huis om uit te maken wie ze moesten uitnodigen. Wij spanden ons graag voor de kar.

Via Dynamo konden we alle Limburgse “armen”verenigingen erbij betrekken en zij werden al snel de echte ruggengraat van de campagne. Ze trokken met busjes naar de Limburgse markten en verzamelden in enkele maanden 6.497 handtekeningen. “Limburg allein” zorgde dus voor bijna de helft van de 15.000. Proficiat.

Intussen stak het platform de debatavond in mekaar. We gingen op zoek naar woordvoerders per partij die zich toeleggen op wonen. We hebben ons nog even verwonderd dat we binnen de SP.A niemand kenden. We hebben dan aan het Limburgs partijbestuur de vraag gesteld. Zij vaardigden Herman Reynders, voorzitter en burgemeester van Hasselt af.

Het debat werd een goed gestructureerd, voldoende diepgaand en af en toe een zeer militant gebeuren. 5 Thema’s kwamen aan bod:

Budgetten voor de bouw van sociale huurwoningen

Quota voor gemeenten

Koppeling van de huiskwaliteit aan de huurprijs op de vrije markt

Huursubsidies

De zwakste huurders: vluchtelingen en mensen zonder papieren.

Een getuige uit-het-leven-gegrepen leidde elk onderwerp in. De zaal werd er telkens weer stil van.

De Vlaamse Regering had net de week daarvoor bekend gemaakt dat ze 45.000 sociale woningen zouden bijbouwen tegen 2020. We hebben dus het grootste deel van het debat daaraan besteed:

welke rol gaat de privé krijgen ? welke verantwoordelijkheden en kwaliteitsvoorwaarden?

wat is het engagement van de partijen voor na de volgende verkiezingen?

welke timing legt de Vlaamse Regering zich op ?

Het blijkt dat ze eraan denken om de bouw van de woningen uit te geven aan private ondernemingen. Als die woningen dan voldoen aan de normen zullen de huidige sociale huisvestingsmaatschappijen ze kunnen kopen en verhuren. De normen zullen veel strenger zijn dan de minimumnormen die nu gelden. Er zou een budget nodig zijn van €800 miljoen per jaar. De minister voorzag echter al problemen omdat de bouwsector nu al de vraag niet kan volgen.

Voor de gemeenten met een aantal sociale woningen onder de helft van het Vlaams gemiddelde zal een dwingende maatregel komen: ze kunnen hun toelagen uit het gemeentefonds kwijt spelen als ze volharden in de boosheid. In 2012 zullen ze een contract met het Vlaams Gewest moeten teken, anders …

Alle sprekers waren het roerend eens dat dit voorstel in een decreet moet zijn gegoten vóór de verkiezingen van 2009. CD&V wou er zelfs de budgetten in laten opnemen. De definitieve tekst van het ontwerpdecreet moet klaar zijn voor de vakantie.

We maakten een afspraak met de politici en de zaal om op 5 september dat ontwerp te komen bespreken. Dan is het nl. het 25-jarig bestaan van het Huurderssyndicaat en dat willen we vieren. Met een portie politiek: we moeten onze naam toch eer aandoen.
Tot hier ging de zaal nog min of meer mee.

Over de huursubsidie, een kwaliteitslabel voor huurhuizen, bestrijding van discriminatie op de huurmarkt waren de politici minder hoopvol.
Over de huursubsidie liepen de meningen ver uiteen. Minister Keulen vond het huidig systeem al heel wat: vroeger kregen 3.000 huurders een subsidie nu 6.000. Joepie. SP.A, CD&V en GROEN! pleiten dan weer voor een subsidie voor iedereen die op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning. CD&V na 4 jaar wachten, SP.A na 2 jaar wachten. De zaal riep daarbij luid om blokkering van de huurprijzen. Iets waar de minister zich vierkant verzette.

Iedereen voelde wel wat voor een koppeling van huurprijzen aan de kwaliteit van de woning. De minister vond het ondoenbaar om zoveel inspecteurs in te zetten om dat allemaal te controleren. En zijn huidige 24 inspecteur deden nu toch al goed werk, en de gemeentebesturen werkten zo goed mee om de kwaliteit van de huizen te inspecteren enz… CD&V wou zover gaan dat verhuurders altijd een verhuurvergunning voor maximum 10 jaar moesten aanvragen vóór ze hun huis zouden mogen verhuren.

Wat verder nog opviel was dat de SP.A en CD&V opvallend veel aandacht blijken te hebben voor de tweeverdieners. Omdat hun kansen om een huis te verwerven of een deftig huis te huren ook alsmaar afnemen. Dat zouden dus wel een concurrenten kunnen worden in het beleid: er zal zeker niet voor iedereen voldoende geld zijn.

We hebben nog een lange strijd te voeren:

45.000 woningen zijn er nog geen 70.000 en ze zouden er pas zijn tegen 2020

Er is geen geld en nog geen beleidsvisie voor een forse uitbreiding van de huursubsidie

Er is geen eensgezindheid over de koppeling van de huurprijs aan de woonkwaliteit

Er is niets gezegd over de discriminatie op de huurmarkt

Enz… enz…

Wordt vervolgd...